Strukturformel von

Bezafibrat

IUPAC: 2-(4-{2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl}phenoxy)-2-methylpropionsäure

 

Aufgaben mit dieser Strukturformel:

Strukturformel teilen
Referenz-Code
{STRUKTURFORMEL_BEZAFIBRAT}