Strukturformel von

Fexofenadin

  • (S)-2-[4-[1-Hydroxy-4-[4-(hydroxy-diphenyl-methyl)-1-piperidyl]butyl]phenyl]-2-methyl-propionsäure ·Hydrochlorid
  • (S)-4-[1 Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-butyl]-alpha,alpha-dimethylphenylessigsäure
Strukturformel teilen
Referenz-Code
{STRUKTURFORMEL_FEXOFENADIN}