Kollektion:
Arzneistoffe

Enthaltene Aufgaben: 231

von

Benenne folgenden Arzneistoff: Celecoxib

{STRUKTURFORMEL_CELECOXIB}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-pyrazol-1-yl]benzensulfonamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Norpseudoephedrin

{STRUKTURFORMEL_NORPSEUDOEPHEDRIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Amino-1-phenylpropanol

Benenne folgenden Arzneistoff: Acetylsalicylsäure

{STRUKTURFORMEL_ACETYLSALICYLSAEURE}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(Acetyloxy)benzoesäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Metoclopramid

{STRUKTURFORMEL_METOCLOPRAMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzoesäureamid

 • 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Furosemid

{STRUKTURFORMEL_FUROSEMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Chlor-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoesäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Flumazenil

{STRUKTURFORMEL_FLUMAZENIL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Ethyl][8-Fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzo-diazepin-3-carboxylat]

 • 8-Fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzo-diazepin-3-carbonsäureethylester (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Tetracain

{STRUKTURFORMEL_TETRACAIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [2-(Dimethylamino)ethyl]-[4-(butylamino)benzoat]

Benenne folgenden Arzneistoff: Baclofen

{STRUKTURFORMEL_BACLOFEN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-3-[4-chlorphenyl]butansäure 4-Amino-3-[4-chlorphenyl]buttersäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Trimethoprim

{STRUKTURFORMEL_TRIMETHOPRIM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Diclofenac

{STRUKTURFORMEL_DICLOFENAC}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]phenyl}essigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Imipramin

{STRUKTURFORMEL_IMIPRAMIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo=[b,f]azepin-5-yl-N,N-dimethylpropanamid)

 • 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz-[b,f]azepin-5-propanamin (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Methadon

{STRUKTURFORMEL_METHADON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 6-(Dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Metamizol

{STRUKTURFORMEL_METAMIZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Natrium-[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methansulfonat

Benenne folgenden Arzneistoff: Metoprolol

{STRUKTURFORMEL_METOPROLOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-(methylethyl=amino)propan-2-ol 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol

Benenne folgenden Arzneistoff: Phenazon

{STRUKTURFORMEL_PHENAZON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,5-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-on (IUPAC)

 • 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Arzneibuch)

 • 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on (WHO)

Benenne folgenden Arzneistoff: Guaifenesin

{STRUKTURFORMEL_GUAIFENESIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[2-(methoxy)phenoxy]propan-1,2-diol

Benenne folgenden Arzneistoff: Zidovudin

{STRUKTURFORMEL_ZIDOVUDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-d-eryhtro-pentofuran

 • 1-[(2R,4S,5S)-4-Azido-5-hydroxymethyl-oxolan-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2,4-dion (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Citalopram

{STRUKTURFORMEL_CITALOPRAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-[(3-Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril

 • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-Fluorphenyl-1,2-dihydro=isobenzofuran-5-carbonitril

Benenne folgenden Arzneistoff: Ciprofloxacin

{STRUKTURFORMEL_CIPROFLOXACIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure (IUPAC)

 • 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(1-piperazin)-1-yl-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Clonidin

{STRUKTURFORMEL_CLONIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-[(2,6-Dichlorphenyl)imino]imidazolidin (IUPAC)

 • N-(2,6-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amin

Benenne folgenden Arzneistoff: Piroxicam

{STRUKTURFORMEL_PIROXICAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid

Benenne folgenden Arzneistoff: Flurazepam

 

{STRUKTURFORMEL_FLURAZEPAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Diazepam

{STRUKTURFORMEL_DIAZEPAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-3-hydro-1,4-benzodiazepin-2-on

 • 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Nifedipin

{STRUKTURFORMEL_NIFEDIPIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Dimethyl][2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat] (Arzneibuch)

 • 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäuredimethylester

Benenne folgenden Arzneistoff: Atropin

{STRUKTURFORMEL_ATROPIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-[3-hydroxy-2-phenylpropionat]

Benenne folgenden Arzneistoff: Sulfisomidin

{STRUKTURFORMEL_SULFISOMIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N(1)-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamid

 • N-2,6-Dimethylpyrimidin-4-ylsulfanilamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Butylscopolamin

{STRUKTURFORMEL_BUTYLSCOPOLAMINBROMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [9-Butyl-7-[3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy-9-methyl-3-oxa-9-azonid=tricyclo[3.3.1.02,4]nonanbromid

Benenne folgenden Arzneistoff: Fentanyl

{STRUKTURFORMEL_FENTANYL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propionanilid

 • N-Phenyl-N-[(2-phenylethyl)]=piperidin-4-yl]propanamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Lamotrigin

 

{STRUKTURFORMEL_LAMOTRIGIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin

 • 6-[2,3-Dichlorphenyl]-1,2,4-triazin-3,5-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Omeprazol

{STRUKTURFORMEL_OMEPRAZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • S-5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzoimidazol

Benenne folgenden Arzneistoff: Fexofenadin

{STRUKTURFORMEL_FEXOFENADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-4-[1 Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-butyl]-alpha,alpha-dimethylphenylessigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Chloramphenicol

{STRUKTURFORMEL_CHLORAMPHENICOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (1R,2R)-2,2-Dichlor-N-(1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophen-1-yl)-prop-2-yl)acetamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Cetirizin

{STRUKTURFORMEL_CETIRIZIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-2-{[4-(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl}-ethoxyessigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Desloratadin

{STRUKTURFORMEL_DESLORATADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin

Benenne folgenden Arzneistoff: Loratadin

{STRUKTURFORMEL_LORATADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-(8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carbonsäureethylester

Benenne folgenden Arzneistoff: Griseofulvin

{STRUKTURFORMEL_GRISEOFULVIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (+)-7-Chlor-2',4,6,-dimethoxy-2,3-dihydro-benzofuran-3-on-2-spiro-1'-(2'-methoxy-6'-methyl-cyclohex-2'-en-4'-on)

 • 7-Chlor-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-3H-spiro[benzofuran-2,1'-cyclohexa-2'-en]-3,4'-dion

Benenne folgenden Arzneistoff: Fluspirilen

{STRUKTURFORMEL_FLUSPIRILEN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Clomipramin

{STRUKTURFORMEL_CLOMIPRAMIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-Chlor-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-propanamin

 • 3-[3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl]-N,N-dimethylpropanamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Amitriptylin

{STRUKTURFORMEL_AMITRIPTYLIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropanamin

 • 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yliden)-N,N-dimethylpropylamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Ranitidin

{STRUKTURFORMEL_RANITIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (E)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Clofibrat

{STRUKTURFORMEL_CLOFIBRAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Ethyl]-[2-(4-Chlorphenoxy]-2-methylpropionat

Benenne folgenden Arzneistoff: Pantoprazol

{STRUKTURFORMEL_PANTOPRAZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • S-5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-pyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzoimidazol

Benenne folgenden Arzneistoff: Gemfibrozil

{STRUKTURFORMEL_GEMFIBROZIL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Bezafibrat

{STRUKTURFORMEL_BEZAFIBRAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(4-{2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl}phenoxy)-2-methylpropionsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Buspiron

{STRUKTURFORMEL_BUSPIRON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

Benenne folgenden Arzneistoff: Midazolam

 

{STRUKTURFORMEL_MIDAZOLAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin

Benenne folgenden Arzneistoff: Campher

{STRUKTURFORMEL_CAMPHER}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Zotepin

{STRUKTURFORMEL_ZOTEPIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(8-Chlordibenzo[b,f]thiepin-10-yloxy)-N,N-dimethylethylamin
Benenne folgenden Arzneistoff: Lidocain

{STRUKTURFORMEL_LIDOCAIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Chloramphetamin

{STRUKTURFORMEL_4CHLORAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(4-Chlorphenyl)propan-2-amin

Benenne folgenden Arzneistoff: Ambroxol

{STRUKTURFORMEL_AMBROXOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-[(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)amino]cyclohexanol

 • trans-4-[(2,4-Dibromanilin-6-yl)-methylamino]-cyclohexanol (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Clonidin

{STRUKTURFORMEL_26DICHLORNIMIDAZOLIN2YLIDENANILIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2,6-Dichlor-N-(imidazolin-2-yliden)anilin

Benenne folgenden Arzneistoff: Captopril

{STRUKTURFORMEL_CAPTOPRIL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-[2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Fluvastatin

{STRUKTURFORMEL_FLUVASTATINNATRIUM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Natrium-7-[3-(4-fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

Benenne folgenden Arzneistoff: Triamteren

{STRUKTURFORMEL_TRIAMTEREN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 6-Phenylpteridin-2,4,7-triamin

 • 2,4,7-Triamino-6-phenylpyrazino[2,3-d]pyrimidin

Benenne folgenden Arzneistoff: Adrenalin

{STRUKTURFORMEL_ADRENALIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol (IUPAC)

  • 1-(3,4-Dihydoxyphenyl)-2-methylaminoethanol
 • 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(N-methylamino)ethanol

 • 4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)brenzcatechin

Benenne folgenden Arzneistoff: Amantadin

{STRUKTURFORMEL_AMANTADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-Tricyclo[3.3.1.13,7]decylamin (IUPAC)

 • Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amin

Um welches Arzneistoff-Grundgerüst handelt es sich bei folgender Struktur?

{STRUKTURFORMEL_BENZODIAZPINGRUNDGERUEST}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Benzodiazpin-Grundgerüst

Um welches Arzneistoff-Grundgerüst handelt es sich bei folgender Struktur?

{STRUKTURFORMEL_THIENODIAZEPINGRUNDGERUEST}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Thienodiazepin-Grundgerüst

Zeichne die Strukturformel von Betamethason-17-valerat!

Benenne folgenden Arzneistoff: Digitoxin

{STRUKTURFORMEL_DIGITOXIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Palmitinsäure

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Hexadecansäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Stearinsäure

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Octadecansäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Natriumcetylsulfat

{STRUKTURFORMEL_NATRIUMCETYLSULFAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Natrium-Hexadecansulfat

Benenne folgenden Arzneistoff: Cetylalkohol

{STRUKTURFORMEL_CETYLALKOHOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-Hexadecanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Harnstoff

{STRUKTURFORMEL_HARNSTOFF}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Kohlensäurediamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Biuret

{STRUKTURFORMEL_BIURET}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Imidodicarbonsäurediamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Alprazolam

{STRUKTURFORMEL_ALPRAZOLAM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Benenne folgenden Arzneistoff: Tadalafil

{STRUKTURFORMEL_TADALAFIL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1,2,3,4,6,7,12,12a-octahydropyrazino-[2',1':6,1]pyrido[3,4-b]indol-1,4-dion
Benenne folgenden Arzneistoff: R-Modafinil

{STRUKTURFORMEL_MODAFINIL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: 1R,2S-Tilidin

{STRUKTURFORMEL_TILIDIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Ethyl (1R,2S)-rac-2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat

Benenne folgenden Arzneistoff: Ethylphenidat

{STRUKTURFORMEL_ETHYLPHENIDAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetat

Benenne folgenden Arzneistoff: Methylphenidat

{STRUKTURFORMEL_METHYLPHENIDAT}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetat
Benenne folgenden Arzneistoff: Vitamin D3, Cholecalciferol

{STRUKTURFORMEL_VITAMIND3}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[2-[7a-Methyl-1-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,3a,5,6,7-hexahydro- 1H-inden-4-yliden] ethyliden]-4-methyliden- cyclohexan-1-ol
Benenne folgenden Arzneistoff: Hydrochlorothiazid

{STRUKTURFORMEL_HYDROCHLOROTHIAZID}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 6-Chlor-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid
Benenne folgenden Arzneistoff: Mebendazol

{STRUKTURFORMEL_MEBENDAZOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Methyl-5-benzoyl-2-benzimidazolcarbamat
Benenne folgenden Arzneistoff: Albendazol

{STRUKTURFORMEL_ALBENDAZOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Methyl-5-(propylthio)-2-benzimidazolcarbamat
Benenne folgenden Arzneistoff: Temefos, Temephos

{STRUKTURFORMEL_TEMEFOS}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • O,O´-(Thiodi-p-phenylen)bis(O,O´-dimethylthiophosphat)
Benenne folgenden Arzneistoff: L-Orciprenalin

{STRUKTURFORMEL_LORCIPRENALIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Theobromin

{STRUKTURFORMEL_THEOBROMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
Benenne folgenden Arzneistoff: Naloxon

{STRUKTURFORMEL_NALOXON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,9R,13S,14S)-17-Allyl-3,14-dihydroxy-4,5-epoxymorphinan-6-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Naltrexon

{STRUKTURFORMEL_NALTREXON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,9R,13S,14S)-17-Cyclopropylmethyl-3,14-dihydroxy-4,5-epoxymorphinan-6-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Modanafil

{STRUKTURFORMEL_MODANAFIL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Etamivan

{STRUKTURFORMEL_ETAMIVAN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Bromantan

{STRUKTURFORMEL_BROMANTAN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(4-Bromophenyl)adamantan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: R-Orciprenalin

{STRUKTURFORMEL_RORCIPRENALIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Rimantadin

{STRUKTURFORMEL_RIMANTADIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(Adamantan-1-yl)ethan-1-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Memantin

{STRUKTURFORMEL_MEMANTIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1amin
 • 3,5-Dimethyladamantan-1-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Adapromin

{STRUKTURFORMEL_ADAPROMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(Adamantan-1-yl)propan-1-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Tromantadin

{STRUKTURFORMEL_TROMANTADIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(1-adamantyl)-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]acetamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Clenbuterol

{STRUKTURFORMEL_CLENBUTEROL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-alpha(t-butyl-amino)methyl-3, 5-dichlorobenzylalkohol

Benenne folgenden Arzneistoff: Idra-21

{STRUKTURFORMEL_IDRA21}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-Chlor-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Fluoramphetamin

{STRUKTURFORMEL_4FLUORAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(4-Fluorphenyl)propan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Bromamphetamin

{STRUKTURFORMEL_4BROMAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(4-Bromphenyl)propan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Iodamphetamin

{STRUKTURFORMEL_4IODAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(4-Iodphenyl)propan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Methoxyamphetamin

{STRUKTURFORMEL_4METHOXYAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Methylthioamphetamin

{STRUKTURFORMEL_4METHYLTHIOAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(4-(Methylsulfanyl)phenyl)propan-2-ylazan
Benenne folgenden Arzneistoff: Enobosarm

{STRUKTURFORMEL_ENOBOSARM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (2S)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Coluracetam

{STRUKTURFORMEL_COLURACETAM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Piracetam

{STRUKTURFORMEL_PIRACETAM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Oxopyrrolidin-1-acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Triap

{STRUKTURFORMEL_TRICYANOAMINOPROPEN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,1,3-Tricyano-2-amino-1-propen
Benenne folgenden Arzneistoff: Letrozol

{STRUKTURFORMEL_LETROZOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)bisbenzonitril
Benenne folgenden Arzneistoff: Medazepam

{STRUKTURFORMEL_MEDAZEPAM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1,4-benzodiazepin
Benenne folgenden Arzneistoff: Bevonium

{STRUKTURFORMEL_BEVONIUM}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetoxy)methyl]-1,1-dimethylpiperidin
Benenne folgenden Arzneistoff: Menadion

{STRUKTURFORMEL_MENADION}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Methylnaphthalen-1,4-dione
Benenne folgenden Arzneistoff: Hexobarbital

{STRUKTURFORMEL_HEXOBARBITAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-5-(1-Cyclohexenyl)-1,5-dimethylbarbitursäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Metronidazol

{STRUKTURFORMEL_METRONIDAZOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Nystatin

{STRUKTURFORMEL_NYSTATIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-(4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl)oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-carbonsäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Diphenhydramin

{STRUKTURFORMEL_DIPHENHYDRAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Benzhydryloxy-N,N-dimethyl-ethylamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Codein

{STRUKTURFORMEL_CODEIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,6S,9R,13S,14R)-3-Methoxy-17-methyl-4,5-epoxymorphin-7-en-6-ol

Benenne folgenden Arzneistoff: Dihydrocodein

{STRUKTURFORMEL_DIHYDROCODEIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (4R,7S,7aR,12bS)-9-Methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,6,7,7a,13-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-7-ol
Benenne folgenden Arzneistoff: Morphin

{STRUKTURFORMEL_MORPHIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,6S,9R,13S,14R)-4,5-Epoxy-N-methylmorphinan-7-en-3,6-diol
Benenne folgenden Arzneistoff: Hydrocodon

{STRUKTURFORMEL_HYDROCODON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,9R,13S,14R)-3-Methoxy-17-methyl-4,5-epoxymorphinan-6-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Ethylmorphin

{STRUKTURFORMEL_ETHYLMORPHIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7,8-Didehydro-4,5-alpha-epoxy- 3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-alpha-ol
Benenne folgenden Arzneistoff: Hydromorphon

{STRUKTURFORMEL_HYDROMORPHON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (5R,9R,13S,14R)-3-Hydroxy-17-methyl-4,5-epoxymorphinan-6-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Hydrocortison, Cortisol

{STRUKTURFORMEL_HYDROCORTISON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Benenne folgenden Arzneistoff: Adipinsäure

{STRUKTURFORMEL_ADIPINSAEURE}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,6-Hexandisäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Mesalazin

{STRUKTURFORMEL_MESALAZIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-Amino-2-hydroxybenzoesäure
Benenne folgenden Arzneistoff: PAS

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-2-hydroxybenzoesäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Amobarbital

{STRUKTURFORMEL_AMOBARBITAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Cyclobarbital

{STRUKTURFORMEL_CYCLOBARBITAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-(1-Cyclohexen-1-yl)-5-ethyl-(1H,3H,5H)-pyrimidin-2,4,6-trion
Benenne folgenden Arzneistoff: Phenobarbital

{STRUKTURFORMEL_PHENOBARBITAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Methylphenobarbital

{STRUKTURFORMEL_METHYLPHENOBARBITAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbitursäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Ampicillin

{STRUKTURFORMEL_AMPICILLIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (2S,5R,6R)-6-(2-Amino-2-phenyl-acetyl)amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Benzocain

{STRUKTURFORMEL_BENZOCAIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Ethyl 4-aminobenzoat
Benenne folgenden Arzneistoff: Benzylpenicillin

{STRUKTURFORMEL_BENZYLPENICILLIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Methicillin

{STRUKTURFORMEL_METHICILLIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (2S,5R,6R)-6-[(2,6-Dimethoxy-benzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]-heptan-2-carbonsäure
Benenne folgenden Arzneistoff: Bromhexin

{STRUKTURFORMEL_BROMHEXIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibrombenzyl)amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Bromisoval

{STRUKTURFORMEL_BROMISOVAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-2-Brom-N-carbamoyl-3-methylbutanamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Butylhydroxytoluol

{STRUKTURFORMEL_BUTYLHYDROXYTOLUOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol
Benenne folgenden Arzneistoff: Oseltamivir

{STRUKTURFORMEL_OSELTAMIVIR}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat
Benenne folgenden Arzneistoff: Carbromal

{STRUKTURFORMEL_CARBROMAL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Brom-N-carbamoyl-2-ethylbutanamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Cetylpyridiniumchlorid

{STRUKTURFORMEL_CETYLPYRIDINIUMCHLORID}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-Hexadecylpyridiniumchlorid
Benenne folgenden Arzneistoff: Chinidin

{STRUKTURFORMEL_CHINIDIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Chinin

{STRUKTURFORMEL_CHININ}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Amphetamin

{STRUKTURFORMEL_AMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (±)-1-Phenylpropan-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Metadoxin

{STRUKTURFORMEL_METADOXIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-hydroxy-6-methylpyridine-3,4-dimethanol (5-Oxo-L-Proline-Salz)
Benenne folgenden Arzneistoff: Guanfacin

{STRUKTURFORMEL_GUANFACIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(Diaminomethyliden)-2-(2,6-dichlorphenyl)acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Atomoxetin

{STRUKTURFORMEL_ATOMOXETIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (R)-(-)-N-Methyl-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propylamin
Benenne folgenden Arzneistoff: S-Bupropion

{STRUKTURFORMEL_BUPROPION}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(3-Chlorphenyl)-2-tert-butylamino-propan-1-on
Benenne folgenden Arzneistoff: Desipramin

{STRUKTURFORMEL_DESIPRAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepin
Benenne folgenden Arzneistoff: Doxepin

{STRUKTURFORMEL_DOXEPIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: S-Fluoxetin

{STRUKTURFORMEL_SFLUOXETIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-N-Methyl-3-phenyl-3-(4-trifluormethylphenoxy)propylamin
Benenne folgenden Arzneistoff: Sertralin

{STRUKTURFORMEL_SERTRALIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalinamin
Benenne folgenden Arzneistoff: R,S-Mefloquin

{STRUKTURFORMEL_RSMEFLOQUIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (R*,S*)-(2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl)(piperidin-2-yl)methanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Chlordiazepoxid

{STRUKTURFORMEL_CHLORDIAZEPOXID}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (2Z)-7-Chlor-N-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-imin-4-oxid
Benenne folgenden Arzneistoff: Chloroquin

{STRUKTURFORMEL_CHLOROQUIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-N'-(7-chlorchinolin-4-yl)-N,N-diethyl-pentan-1,4-diamin
Benenne folgenden Arzneistoff: Guanin

{STRUKTURFORMEL_GUANIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Amino-1,9-dihydropurin-6-on
Benenne folgenden Arzneistoff: 2-Aminopurin

{STRUKTURFORMEL_2AMINOPURIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7H-Purin-2-amin
Benenne folgenden Arzneistoff: Resorcin

{STRUKTURFORMEL_RESORCIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Benzol-1,3-diol
Benenne folgenden Arzneistoff: Quetiapin

{STRUKTURFORMEL_QUETIAPIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol
Benenne folgenden Arzneistoff: Clozapin

{STRUKTURFORMEL_CLOZAPIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin

Benenne folgenden Arzneistoff: Olanzapin

{STRUKTURFORMEL_OLANZAPIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-4H-3-thia-4,9-diazabenzo[f]azulen

Benenne folgenden Arzneistoff: Prednisolon

{STRUKTURFORMEL_PREDNISOLON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Benenne folgenden Arzneistoff: Prednison

{STRUKTURFORMEL_PREDNISON}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 17,21-Dihydroxypregna-1,4-dien-3,11,20-trion
Benenne folgenden Arzneistoff: Mepivacain

{STRUKTURFORMEL_MEPIVACAIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid
Benenne folgenden Arzneistoff: Rifampicin

{STRUKTURFORMEL_RIFAMPICIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca-[1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dion-21-acetat
Benenne folgenden Arzneistoff: Trometamol TRIS

{STRUKTURFORMEL_TROMETAMOL}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Benenne folgenden Arzneistoff: Duloxetin

{STRUKTURFORMEL_DULOXETIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (+)-(S)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamin
Benenne folgenden Arzneistoff: Xylometazolin

{STRUKTURFORMEL_XYLOMETAZOLIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-{[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl}-4,5-dihydro-1H-imidazol
Benenne folgenden Arzneistoff: Dextromethorphan

{STRUKTURFORMEL_DEXTROMETHORPHAN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan
Zeichne die Strukturformel von Rimantadin!
(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan
Zeichne die Strukturformel von Memantin!
1-(Adamantan-1-yl)ethan-1-amin
Zeichne die Strukturformel von Memantin!
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1amin
Zeichne die Strukturformel von Adapromin!
3,5-Dimethyladamantan-1-amin
Zeichne die Strukturformel von Tromantadin!
1-(Adamantan-1-yl)propan-1-amin
Zeichne die Strukturformel von Clenbuterol!
N-(1-adamantyl)-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]acetamid
Zeichne die Strukturformel von Idra-21!
4-Amino-alpha(t-butyl-amino)methyl-3, 5-dichlorobenzylalkohol
Zeichne die Strukturformel von 4-Fluoramphetamin!
7-Chlor-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
Zeichne die Strukturformel von 4-Bromamphetamin!
(RS)-1-(4-Fluorphenyl)propan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von 4-Iodamphetamin!
(RS)-1-(4-Bromphenyl)propan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von 4-Chloramphetamin!
(RS)-1-(4-Iodphenyl)propan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von 4-Methoxyamphetamin!
(RS)-1-(4-Chlorphenyl)propan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von 4-Methylthioamphetamin!
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von Enobosarm!
1-(4-(Methylsulfanyl)phenyl)propan-2-ylazan
Zeichne die Strukturformel von Coluracetam!
(2S)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Zeichne die Strukturformel von Piracetam!
N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
Zeichne die Strukturformel von Triap!
2-Oxopyrrolidin-1-acetamid
Zeichne die Strukturformel von Letrozol!
1,1,3-Tricyano-2-amino-1-propen
Zeichne die Strukturformel von Medazepam!
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)bisbenzonitril
Zeichne die Strukturformel von Bevonium!
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1,4-benzodiazepin
Zeichne die Strukturformel von Menadion!
2-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetoxy)methyl]-1,1-dimethylpiperidin

Zeichne die Strukturformel von Hexobarbital!

(RS)-5-(1-Cyclohexenyl)-1,5-dimethylbarbitursäure

Zeichne die Strukturformel von Metronidazol!
(RS)-5-(1-Cyclohexenyl)-1,5-dimethylbarbitursäure
Zeichne die Strukturformel von Nystatin!
2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Zeichne die Strukturformel von Lidocain!
3-(4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl)oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-carbonsäure
Zeichne die Strukturformel von Diphenhydramin!
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Zeichne die Strukturformel von Codein!
2-Benzhydryloxy-N,N-dimethyl-ethylamin
Zeichne die Strukturformel von Morphin!
(4R,7S,7aR,12bS)-9-Methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,6,7,7a,13-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-7-ol
Zeichne die Strukturformel von Hydrocodon!
(5R,6S,9R,13S,14R)-4,5-Epoxy-N-methylmorphinan-7-en-3,6-diol
Zeichne die Strukturformel von Ethylmorphin!
(5R,9R,13S,14R)-3-Methoxy-17-methyl-4,5-epoxymorphinan-6-on
Zeichne die Strukturformel von Hydromorphon!
7,8-Didehydro-4,5-alpha-epoxy- 3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-alpha-ol
Zeichne die Strukturformel von Hydrocortison, Cortisol!
(5R,9R,13S,14R)-3-Hydroxy-17-methyl-4,5-epoxymorphinan-6-on
Zeichne die Strukturformel von Adipinsäure!
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Zeichne die Strukturformel von Mesalazin!
1,6-Hexandisäure

Zeichne die Strukturformel von PAS!
5-Amino-2-hydroxybenzoesäure

Zeichne die Strukturformel von Amobarbital!
4-Amino-2-hydroxybenzoesäure
Zeichne die Strukturformel von Cyclobarbital!
5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure
Zeichne die Strukturformel von Phenobarbital!
5-(1-Cyclohexen-1-yl)-5-ethyl-(1H,3H,5H)-pyrimidin-2,4,6-trion
Zeichne die Strukturformel von Methylphenobarbital!
5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure
Zeichne die Strukturformel von Ampicillin!
(RS)-5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbitursäure
Zeichne die Strukturformel von Benzocain!
(2S,5R,6R)-6-(2-Amino-2-phenyl-acetyl)amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Zeichne die Strukturformel von Benzylpenicillin!
Ethyl 4-aminobenzoat
Zeichne die Strukturformel von Methicillin!
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Zeichne die Strukturformel von Bromhexin!
(2S,5R,6R)-6-[(2,6-Dimethoxy-benzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]-heptan-2-carbonsäure
Zeichne die Strukturformel von Bromisoval!
N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibrombenzyl)amin
Zeichne die Strukturformel von Butylhydroxytoluol!
(RS)-2-Brom-N-carbamoyl-3-methylbutanamid
Zeichne die Strukturformel von Oseltamivir!
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol
Zeichne die Strukturformel von Carbromal!
Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat
Zeichne die Strukturformel von Cetylpyridiniumchlorid!
2-Brom-N-carbamoyl-2-ethylbutanamid
Zeichne die Strukturformel von Chinidin!
1-Hexadecylpyridiniumchlorid
Zeichne die Strukturformel von Chinin!
(S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol
Zeichne die Strukturformel von Amphetamin!
(R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol
Zeichne die Strukturformel von Metadoxin!
(±)-1-Phenylpropan-2-amin
Zeichne die Strukturformel von Guanfacin!
5-hydroxy-6-methylpyridine-3,4-dimethanol (5-Oxo-L-Proline-Salz)
Zeichne die Strukturformel von Atomoxetin!
N-(Diaminomethyliden)-2-(2,6-dichlorphenyl)acetamid
Zeichne die Strukturformel von S-Bupropion!
(R)-(-)-N-Methyl-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propylamin
Zeichne die Strukturformel von Desipramin!
(RS)-1-(3-Chlorphenyl)-2-tert-butylamino-propan-1-on
Zeichne die Strukturformel von Doxepin!
10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepin
Zeichne die Strukturformel von S-Fluoxetin!
(3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
Zeichne die Strukturformel von Sertralin!
(S)-N-Methyl-3-phenyl-3-(4-trifluormethylphenoxy)propylamin
Zeichne die Strukturformel von R,S-Mefloquin!
(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalinamin
Zeichne die Strukturformel von Chlordiazepoxid!
(R*,S*)-(2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl)(piperidin-2-yl)methanol
Zeichne die Strukturformel von Chloroquin!
(2Z)-7-Chlor-N-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-imin-4-oxid
Zeichne die Strukturformel von Guanin!
(RS)-N'-(7-chlorchinolin-4-yl)-N,N-diethyl-pentan-1,4-diamin
Zeichne die Strukturformel von 2-Aminopurin!
2-Amino-1,9-dihydropurin-6-on
Zeichne die Strukturformel von Resorcin!
7H-Purin-2-amin
Zeichne die Strukturformel von Quetiapin!
Benzol-1,3-diol
Zeichne die Strukturformel von Clozapin!
2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol
Kommentare & Bewertungen
#gemeinsamgegencorona
Bleibt gesund!
Willkommen bei Philus! Viel Spaß beim Lernen!
Registriere dich kostenlos und fang noch heute an zu lernen!