Kollektion:
Arzneistoffe

Enthaltene Aufgaben: 52

von

Benenne folgenden Arzneistoff: Celecoxib

{STRUKTURFORMEL_CELECOXIB}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-pyrazol-1-yl]benzensulfonamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Norpseudoephedrin

{STRUKTURFORMEL_NORPSEUDOEPHEDRIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Amino-1-phenylpropanol

Benenne folgenden Arzneistoff: Acetylsalicylsäure

{STRUKTURFORMEL_ACETYLSALICYLSAEURE}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(Acetyloxy)benzoesäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Metoclopramid

{STRUKTURFORMEL_METOCLOPRAMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzoesäureamid

 • 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Furosemid

{STRUKTURFORMEL_FUROSEMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Chlor-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoesäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Flumazenil

{STRUKTURFORMEL_FLUMAZENIL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Ethyl][8-Fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzo-diazepin-3-carboxylat]

 • 8-Fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzo-diazepin-3-carbonsäureethylester (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Tetracain

{STRUKTURFORMEL_TETRACAIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [2-(Dimethylamino)ethyl]-[4-(butylamino)benzoat]

Benenne folgenden Arzneistoff: Baclofen

{STRUKTURFORMEL_BACLOFEN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Amino-3-[4-chlorphenyl]butansäure 4-Amino-3-[4-chlorphenyl]buttersäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Trimethoprim

{STRUKTURFORMEL_TRIMETHOPRIM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Diclofenac

{STRUKTURFORMEL_DICLOFENAC}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]phenyl}essigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Imipramin

{STRUKTURFORMEL_IMIPRAMIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo=[b,f]azepin-5-yl-N,N-dimethylpropanamid)

 • 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz-[b,f]azepin-5-propanamin (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Methadon

{STRUKTURFORMEL_METHADON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 6-(Dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Metamizol

{STRUKTURFORMEL_METAMIZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • Natrium-[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methansulfonat

Benenne folgenden Arzneistoff: Metoprolol

{STRUKTURFORMEL_METOPROLOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-(methylethyl=amino)propan-2-ol 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol

Benenne folgenden Arzneistoff: Phenazon

{STRUKTURFORMEL_PHENAZON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,5-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-on (IUPAC)

 • 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Arzneibuch)

 • 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on (WHO)

Benenne folgenden Arzneistoff: Guaifenesin

{STRUKTURFORMEL_GUAIFENESIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[2-(methoxy)phenoxy]propan-1,2-diol

Benenne folgenden Arzneistoff: Zidovudin

{STRUKTURFORMEL_ZIDOVUDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-d-eryhtro-pentofuran

 • 1-[(2R,4S,5S)-4-Azido-5-hydroxymethyl-oxolan-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2,4-dion (IUPAC)

Benenne folgenden Arzneistoff: Citalopram

{STRUKTURFORMEL_CITALOPRAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-[(3-Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril

 • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-Fluorphenyl-1,2-dihydro=isobenzofuran-5-carbonitril

Benenne folgenden Arzneistoff: Ciprofloxacin

{STRUKTURFORMEL_CIPROFLOXACIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure (IUPAC)

 • 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(1-piperazin)-1-yl-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Clonidin

{STRUKTURFORMEL_CLONIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-[(2,6-Dichlorphenyl)imino]imidazolidin (IUPAC)

 • N-(2,6-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amin

Benenne folgenden Arzneistoff: Piroxicam

{STRUKTURFORMEL_PIROXICAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid

Benenne folgenden Arzneistoff: Flurazepam

 

{STRUKTURFORMEL_FLURAZEPAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Diazepam

{STRUKTURFORMEL_DIAZEPAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-3-hydro-1,4-benzodiazepin-2-on

 • 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Nifedipin

{STRUKTURFORMEL_NIFEDIPIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Dimethyl][2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat] (Arzneibuch)

 • 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäuredimethylester

Benenne folgenden Arzneistoff: Atropin

{STRUKTURFORMEL_ATROPIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-[3-hydroxy-2-phenylpropionat]

Benenne folgenden Arzneistoff: Sulfisomidin

{STRUKTURFORMEL_SULFISOMIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N(1)-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamid

 • N-2,6-Dimethylpyrimidin-4-ylsulfanilamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Butylscopolamin

{STRUKTURFORMEL_BUTYLSCOPOLAMINBROMID}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [9-Butyl-7-[3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy-9-methyl-3-oxa-9-azonid=tricyclo[3.3.1.02,4]nonanbromid

Benenne folgenden Arzneistoff: Fentanyl

{STRUKTURFORMEL_FENTANYL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propionanilid

 • N-Phenyl-N-[(2-phenylethyl)]=piperidin-4-yl]propanamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Lamotrigin

 

{STRUKTURFORMEL_LAMOTRIGIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin

 • 6-[2,3-Dichlorphenyl]-1,2,4-triazin-3,5-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Omeprazol

{STRUKTURFORMEL_OMEPRAZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • S-5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzoimidazol

Benenne folgenden Arzneistoff: Fexofenadin

{STRUKTURFORMEL_FEXOFENADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-4-[1 Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-butyl]-alpha,alpha-dimethylphenylessigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Chloramphenicol

{STRUKTURFORMEL_CHLORAMPHENICOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (1R,2R)-2,2-Dichlor-N-(1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophen-1-yl)-prop-2-yl)acetamid

Benenne folgenden Arzneistoff: Cetirizin

{STRUKTURFORMEL_CETIRIZIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (S)-2-{[4-(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl}-ethoxyessigsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Desloratadin

{STRUKTURFORMEL_DESLORATADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin

Benenne folgenden Arzneistoff: Loratadin

{STRUKTURFORMEL_LORATADIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 4-(8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carbonsäureethylester

Benenne folgenden Arzneistoff: Griseofulvin

{STRUKTURFORMEL_GRISEOFULVIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (+)-7-Chlor-2',4,6,-dimethoxy-2,3-dihydro-benzofuran-3-on-2-spiro-1'-(2'-methoxy-6'-methyl-cyclohex-2'-en-4'-on)

 • 7-Chlor-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-3H-spiro[benzofuran-2,1'-cyclohexa-2'-en]-3,4'-dion

Benenne folgenden Arzneistoff: Fluspirilen

{STRUKTURFORMEL_FLUSPIRILEN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Clomipramin

{STRUKTURFORMEL_CLOMIPRAMIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-Chlor-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-propanamin

 • 3-[3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl]-N,N-dimethylpropanamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Amitriptylin

{STRUKTURFORMEL_AMITRIPTYLIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 3-[10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropanamin

 • 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yliden)-N,N-dimethylpropylamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Ranitidin

{STRUKTURFORMEL_RANITIDIN}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (E)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin

Benenne folgenden Arzneistoff: Clofibrat

{STRUKTURFORMEL_CLOFIBRAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • [Ethyl]-[2-(4-Chlorphenoxy]-2-methylpropionat

Benenne folgenden Arzneistoff: Pantoprazol

{STRUKTURFORMEL_PANTOPRAZOL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • S-5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-pyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzoimidazol

Benenne folgenden Arzneistoff: Gemfibrozil

{STRUKTURFORMEL_GEMFIBROZIL}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Bezafibrat

{STRUKTURFORMEL_BEZAFIBRAT}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(4-{2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl}phenoxy)-2-methylpropionsäure

Benenne folgenden Arzneistoff: Buspiron

{STRUKTURFORMEL_BUSPIRON}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

Benenne folgenden Arzneistoff: Midazolam

 

{STRUKTURFORMEL_MIDAZOLAM}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin

Benenne folgenden Arzneistoff: Campher

{STRUKTURFORMEL_CAMPHER}

komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on

Benenne folgenden Arzneistoff: Zotepin

{STRUKTURFORMEL_ZOTEPIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-(8-Chlordibenzo[b,f]thiepin-10-yloxy)-N,N-dimethylethylamin
Benenne folgenden Arzneistoff: Lidocain

{STRUKTURFORMEL_LIDOCAIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Benenne folgenden Arzneistoff: 4-Chloramphetamin

{STRUKTURFORMEL_4CHLORAMPHETAMIN}
komplette Aufgabenstellung anzeigen
 • (RS)-1-(4-Chlorphenyl)propan-2-amin

Zeichne die Strukturformel von Dihydrocodein!
(5R,6S,9R,13S,14R)-3-Methoxy-17-methyl-4,5-epoxymorphin-7-en-6-ol

#gemeinsamgegencorona
Bleibt gesund!